Generelle betingelser

Når du køber en rejse hos Outside Travel gælder følgende generelle betingelser:

VIGTIGT

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.outsidetravel.dk, i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og Outside Travel IVS.

GENERELT

Outside Travel IVS

CVR 39 35 19 35

Wienerbyen 23

2830 Virum

E-mail: mail@outsidetravel.dk

Telefon: + 45 30 58 78 69

ARRANGEMENT

Vore rejser er arrangeret af Outside Travel IVS, Virum i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

TILMELDING

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Outside Travel IVS, at Kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Outside Travel IVS, når kunden har gennemført betalingen. Ved sin tilmelding bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de pr. brev, fax og/eller e-mail meddelte og/eller i program, prislister og/eller på www.outsidetravel.dk oplyste vilkår for rejsen. Det forventes endvidere, at kunden er bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på det valgte rejsemål på det valgte tidspunkt.

DEPOSITUM

Samtidig med tilmelding til en rejse betales – med mindre andet er anført på faktura – et depositum på 20% af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 2.000 pr. person. Sker tilmelding mindre end 2 måneder før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Der kan være tilfælde hvor et større depositum skal betales f.eks. ved forudbetaling af ture, hoteller, fly, transport der kræver dette.SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 2 måneder før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt 7–10 dage før afrejsedagen.

Op til højtider – danske såvel som lokale på rejsemålet – kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

BETALING

Alle betalinger foretages ved bankoverførsel til Outside Travels kontonr. 3409 12568495 i Danske Bank. 

Ifølge loven, må Outside Travel ikke modtage kontantbeløb for over 49.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 49.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel.

REJSENS PRIS

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Hvor intet andet er anført, er prisen baseret på indkvartering i standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil være nævnt under hver enkelt rejseydelse. Priserne under hver rejseydelse på vores hjemmeside, er fra priser og prisen kan derfor ændre sig afhængigt af afrejsetidspunktet man vælger. Hvor prisen er oplyst i udenlandsk valuta, gør vi opmærksom på, at betaling kun kan ske i danske kroner omregnet efter bankernes salgskurs på faktureringstidspunktet med et tillæg på 3 %. I alle tilfælde tillægges rejsens pris et beløb til dækning af ekspeditionsgebyr, omkostninger til Rejsegarantifonden samt til forsikring af Outside Travel IVS’s objektive ansvar iht. Pakkerejseloven – jvf. „Ansvarsrisiko” herunder.

GEBYRER

Ved køb af visse rejser og/eller enkeltydelser, f.eks. fly, hotelophold, billeje eller andre landarrangementsydelser forbeholder Outside Travel IVS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr. Ved ekstraydelser på kundens foranledning, f.eks. bonusregistreringer, fremsendelse af kopier af billetter og/eller kopier af andre dokumenter forbeholder Outside Travel IVS sig ligeledes ret til at opkræve et gebyr. Der kan ikke bestilles enkeltydelser af denne karakter i webshoppen.

LOKALE SKATTER OG AFGIFTER

Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra er inkluderet i rejsens pris. Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. De enkelte lande er suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter og afgifter. Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

AFTALER OM SPECIFIKKE YDELSER

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne. Er kunden medlem af en eller flere bonusordninger hos flyselskaber, hotelkæder, biludlejningsfirmaer m.v. påtager Outside Travel IVS sig intet ansvar for, hvorvidt optjente bonuspoints på en rejse registreres på kundens bonuskonto(- i).

KUNDENS ÆNDRINGER

Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 2 måneder før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på DKK 1.000 pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

FORTRYDELSESRET/KUNDENS AFBESTILLING

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Der gælder derimod nedenstående regler om afbestilling:

Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende: Afbestiller kunden inden datoen for restbeløbets indbetaling opkræves 20% af rejsens pris, dog minimum 1.000 kr. pr. person. Afbestiller kunden 60–14 dage før afrejse opkræves 50% af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 14 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

KUNDENS PLIGTER

Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne i flybilletter efter tilmelding, såvel som uoverensstemmelse mellem navne i flybillet og pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas. Ligeledes er det kundens pligt umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden. Outside Travel IVS påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte eller manglefulde oplysninger kan medføre.

GENBEKRÆFTELSE

Flertallet af luftfartselskaberne stiller i dag intet krav om genbekræftelse af returrejsen. Outside Travel IVS anbefalerdog at man holder sig orienteret om eventuelle ændringer af afrejse tider mv. Hoteller og vore lokale samarbejdspartnerevil ofte være behjælpelig hermed.

SPECIELT OM FLYBILLETTER

Hvis kunden drager fordel af de mange billigflybillettyper, der findes på markedet gøres opmærksom på, at disse billetter med mindre andet er anført ikke kan ændres og/eller refunderes. Omfatter rejsen udelukkende transport, gør vi opmærksom på, at Outside Travel IVS alene optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede transportselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Outside Travel IVS påtager sig således intet ansvar for eventuelle omkostninger som følge af transportselskabets (-ernes) eventuelle misligholdelse af transportaftalen.

FLYTIDER I REJSEPLAN OG BILLETTER

De i billetten og rejseplan anførte tider er altid lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kunden skal med det samme kontakte Outside Travel IVS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at Outside Travel IVS får mulighed for at rette evt. fejl i god tid inden afrejse.

PAS, VISUM OG VACCINATIONER

Oplysninger om forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for at rejsen kan gennemføres meddeles kunden ved aftalens indgåelse. Outside Travel IVS’s oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har en rejsende ikke dansk pas, er det kundens ansvar selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade/konsulat samt hos Seruminstituttets udlandsvaccination– telefon 70 22 07 02. Outside Travel IVS påtager sig intet ansvar for følgerne af kundens ukorrekte eller manglende oplysninger. Bemærk, at der ved transit også ofte stilles krav om visum. Passet skal udenfor EU-landene normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.

OVERDRAGELSE AF REJSEN

Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt.

UDEBLIVELSE, UUDNYTTEDE YDELSER M.V

Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks. flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Outside Travel IVS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

REKLAMATIONER UNDER REJSEN

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor det relevante flyselskab, hotel, Outside Travel IVS’s repræsentant eller samarbejdspartner på stedet indenfor rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden. Kunden skal sikre sig bevis for, at han/hun har reklameret. Hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, skal kunden kontakte Outside Travel IVS. Dette gøres via hovednummeret inden for alm. åbningstid og via Outside Travels 24 timers nødtelefon uden for alm. åbningstid. Manglende reklamation og bevis herfor vil medføre tab af retten til senere erstatning jf pakkerejselovens § 26. Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Outside Travel IVS i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet. Outside Travel IVS er endvidere tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnr. 2891.

KLAGEADGANG

Kan reklamationen ikke løses til kundens tilfredshed, kan kunden indbringe den for Pakkerejseankenævnet www.pakkerejseankenaevnet.dk/forside/. Outside Travel IVS er endvidere tilsluttet Rejsegarantifonden, medlemsnr. 2891.

ARRANGØRENS ANSVAR

Outside Travel IVS er som teknisk arrangør i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre pakkerejser iht. www.outsidetravel.dk, program, prisliste og andre dokumenter udtrykkeligt udstedt af Outside Travel IVS. Outside Travel IVS påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden Outside Travel IVS ‘s vidende er indgået mellem et rejsebureau og kunden, såfremt rejsen eller dele af rejsen er købt hos et andet rejsebureau end Outside Travel IVS.

ARRANGØRENS ÆNDRINGER ELLER AFLYSNINGER

Outside Travel IVS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Outside Travel IVS kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Såfremt Outside Travel IVS ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

Outside Travel IVS forbeholder sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger – herunder brændstofpriser – skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter – samt de valutakurser, indkøbspriser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris. En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 10% af rejsens pris, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte Outside Travel IVS, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for og indsamler følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Outside Travel IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte hos Outside Travel IVS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige hos Outside Travel IVS er Direktøren.

 

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Outside Travel IVS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Som registreret hos Outside Travel IVS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Outside Travel IVS via e-mail mail@outsidetravel.dk.

ANSVARSRISIKO

Pakkerejseloven indebærer en form for objektivt ansvar for rejsebureauet overfor kunden.

ØVRIGE BETINGELSER

Pakkerejser solgt af Outside Travel er omfattet af “Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbsforhold.